Kompetencje i cele Domu Samopomocy

1. Celem Domu Samopomocy jest:

– utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej i intelektualnej uczestników oraz przekazanie im umiejętności radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego (odpowiednio do potrzeb i możliwości uczestnika);

– wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi w podejmowaniu samodzielnych decyzji;

– rozwijanie sprawności motorycznej i psychomotorycznej;

– rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zdolności samoobsługowych, zaradności życiowej;

– aktywizowanie i kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego;

– opieka oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych, doradztwo zawodowe;

– stymulacja rozwoju uczestników poprzez edukację, uczestnictwo w kulturze;

– współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania procesu adaptacji uczestników.

2. Cele Domu Samopomocy o których mowa w pkt. 1 realizowane są poprzez:

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury;

c) trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie indywidualnych zainteresowań takich jak np. praca z komputerem (Internet), literatura, sztuka, muzyka, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

d) poradnictwo psychologiczne;

e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

f) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

g) niezbędną opiekę;

h) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację oraz terapię zajęciową w pracowniach;

i) gorący posiłek w ramach zajęć kulinarnych uczestnikom stacjonarnym;

j) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

3. Zajęcia terapeutyczne odbywają się wg ramowego planu dnia znajdującego się w miejscu widocznym dla uczestników.

4. Domu Samopomocy może zapewniać uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca, uzgodnionego z Dyrektorem Domu i odwożenia po zajęciach.

5. W Domu Samopomocy funkcjonują następujące pracownie:

– pracownia kulinarna

– pracownia plastyczna

– pracownia rękodzieła

– pracownia techniczna (stolarska)

– pracownia komputerowo-edukacyjna

– pracownia gospodarstwa domowego

– pracownia gospodarowania własnymi środkami finansowymi

6. Inne pomieszczenia dostępne uczestnikom Domu Samopomocy:

– sala konferencyjna ze stołówką

– sala do zajęć z elementami socjoterapii

– sala do ćwiczeń rekreacyjno-relaksacyjnych