Regulamin organizacyjny Powiatowego Środowiskowego DOmu Samopomocy w Łaźniach

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, zwanego dalej Domem.

2. Dom jest placówką stacjonarną typu A, B i C.

3. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Białostockiego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 249, poz. 2104 z późn. zm.), podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu.

4. Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

5. Dom powołany jest do wykonywania zadań administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiat.

6. Dom mieści się we wsi Łaźnie 23, 16-030 Supraśl.

Dom działa na podstawie:

– Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586)

– Ustawy o Ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r (Dz.U z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

– Uchwały Nr XXII/221/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 r. w sprawie utworzenia Domu Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

a) Regulamin organizacyjny Domu określa zakres zadań, organizację i strukturę jednostki, zasady jej kierowania i funkcjonowania, a także inne postanowienia związane z jego działalnością.

b)  Domem kieruje i zarządza Dyrektor.

c)  Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Podlaski.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Zadaniem Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i terapeutycznych osobom przewlekle psychicznie chorym, upośledzonym umysłowo oraz osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom realizuje funkcje statutowe poprzez:

1. Prowadzenie działań w zakresie postępowania wspierająco- aktywizującego w formie dziennego pobytu dla 57 uczestników.

2. Zadania dziennego Domu wsparcia realizowane są przez Zespół Wspierajaco -Aktywizujący.

CELE I ZADANIA Domu

1. Celem Domu jest:

– utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej i intelektualnej uczestników oraz przekazanie im umiejetności radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego (odpowiednio do potrzeb i możliwości uczestnika);

– wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi w podejmowaniu samodzielnych decyzji;

– rozwijanie sprawności motorycznej i psychomotorycznej;

– rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zdolności samoobsługowych, zaradności życiowej;

– aktywizowanie i kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego;

– opieka oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych, doradztwo zawodowe;

– stymulacja rozwoju uczestników poprzez edukację, uczestnictwo w kulturze;

– współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania procesu adaptacji uczestników.

2. Cele Domu o których mowa w pkt. 1 realizowane są poprzez:

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury;

c) trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie indywidualnych zainteresowań takich jak np. praca z komputerem (Internet), literatura, sztuka, muzyka, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

d) poradnictwo psychologiczne;

e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

f) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

g) niezbędną opiekę;

h) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację oraz terapię

zajęciową w pracowniach;

i) gorący posiłek w ramach zajęć kulinarnych uczestnikom stacjonarnym;

j) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

3. Zajęcia terapeutyczne odbywają się wg ramowego planu dnia znajdującego się w miejscu widocznym dla uczestników.

4. Dom może zapewniać uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca, uzgodnionego z Dyrektorem Domu i odwożenia po zajęciach.

5. W Domu funkcjonują następujące pracownie:

– pracownia kulinarna

– pracownia plastyczn

– pracownia rękodzieła

– pracownia techniczna (stolarska)

– pracownia komputerowo-edukacyjna

– pracownia gospodarstwa domowego

– pracownia gospodarowania własnymi środkami finansowymi

6. Inne pomieszczenia dostępne uczestnikom Domu:

– sala konferencyjna ze stołówką

– sala do zajęć z elementami socjoterapii

– sala do ćwiczeń rekreacyjno-relaksacyjnych

ZESPÓŁ Wspierająco-Aktywizujący

W Domu działa zespół wspierająco-aktywizujący w skład którego wchodzi: dyrektor, pracownik socjalny, pielęgniarka, opiekunowie, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, pedagog.

1. Do zadań Zespołu Wspierająco -Aktywizującego należy:

– zdiagnozowanie potrzeb uczestników;

– opracowanie kompleksowego planu wspierająco- aktywizującego (cele, metody, zadania, sposoby);

– nadzorowanie przebiegu realizacji planu;

– dokonywanie oceny i zmian w planie, bądź kontynuowanie w przypadku jego skuteczności;

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

2. Do zadań kadry terapeutycznej należy:

– dbanie o wysoką jakość swojej pracy oraz najwyższą skuteczność;

– kierowanie się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia;

– zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących uczestników (uzyskanych w toku czynności zawodowych;

– bieżące i rzetelne dokumentowanie pracy;

– opracowywanie Indywidualnych planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności i postępy podopiecznych;

– sporządzanie planów tygodniowych, miesięcznych oracz rocznych zajęć i treningów;

– prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym programem i planem pracy;

– prowadzenie list obecności uczestników;

– prowadzenie obserwacji podopiecznych;

– dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych;

– życzliwy i taktowny stosunek do podopiecznych;

– promowanie Domu w społeczności lokalnej i ponad lokalnej poprzez:

• organizowanie imprez okolicznościowych, a także spotkań wynikających z        rocznych planów IMPREZ;

• udział w konkursach o zasięgu powiatowym i gminnym;

• współpraca, integracja z innymi środowiskowymi domami samopomocy oraz  instytucjami o charakterze zdrowotnym, kulturalno-oświatowym i pomocy społecznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW Domu WSPARCIA

1. Uczestnik obowiązany jest do:

– udziału w zajęciach;

– przestrzegania zasad współżycia społecznego;

– dbałości o mienie Domu;

– udział w pracach na rzecz Domu;

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

2. Uczestnik ma prawo do:

– uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dom oraz korzystanie z innych ofert Domu;

– wypowiadania się w sprawie wyboru form i rodzajów zajęć w których chce uczestniczyć;

– godnego i partnerskiego traktowania;

– obrony przed krzywdzeniem, poniżaniem i dyskryminacją;

– zgłaszania skarg i wniosków;

– gorącego posiłku przygotowywanego w ramach zajęć kulinarnych oraz do wspólnego spożywania tegoż posiłku.

INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik, który w sposób rażący i nagminny narusza normy współżycia, porządek i dyscyplinę lub stanowi zagrożenie
dla zdrowia fizycznego innych uczestników (w tym pracowników Domu) może zostać skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zespół terapeutyczny po dokładnym zbadaniu sprawy oraz sporządzeniu notatki w protokole ze spotkania w/w Zespołu.

2. Wprowadza się możliwość skreślenia uczestnika z listy gdy:

– uczestnik przejawia nieustającą silną agresję wobec innych, zagrażając ich zdrowiu lub życiu;

– uczestnik nie przestrzega zasad współżycia społecznego, w sposób rażący narusza porządek i dyscyplinę w grupie;

– oraz z powodu długotrwałej nieobecności w Domu bez zasadnego usprawiedliwienia.

3. W Domu obowiązuje zakaz stosowania różnorodnych form zastraszania, gróźb i używania słów obraźliwych w stosunku do innych osób.

4. W przypadku szczególnej aktywności na rzecz Domu uczestnik może otrzymać publiczną pochwałę.

5. W przypadku nie przestrzegania przez uczestnika zasad współżycia społecznego może być zastosowana kara w postaci:

– indywidualnej rozmowy pouczającej
– pominięcia podczas imprez organizowanych przez Dom i wyjazdowych.

ORGANIZACJA Domu

Kadrę Domu stanowią:

– Dyrektor;

– pracownik socjalny;

– pedagog;

– instruktor terapii zajęciowej;

– instruktor ds. kulturalno-oświatowych;

– pielęgniarka;

– opiekun;

– terapeuta;

– psycholog/psychterapeuta;

– główny księgowy;

– kierowca;

– inni pracownicy administracyjno–gospodarczy;

– istnieje możliwość zatrudnienia konsultanta psychiatry lub innego specjalisty w uzasadnionych przypadkach;

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Pracownik obowiązany jest:
– wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń Dyrektora Domu;

– przestrzegać ustalonego w Domu czasu pracy i wykorzystywać go w sposób efektywny;

– przestrzegać przepisów bhp i p/poż.,

– dbać o dobro Domu, chronić jego mienie;

– przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej;

– prowadzić, przechowywać i ewidencjonować akta, zarządzenia, rejestry i inne dokumenty.

Pracownicy obowiązani są wykonywać polecenia służbowe Dyrektora Domu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zadania i obowiązki poszczególnych pracowników określają zakresy czynności, które są dołączone do akt osobowych.

2. Zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników Domu określa Regulamin wynagradzania pracowników.

3. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje Dyrektor Domu.

4. W czasie nieobecności Dyrektora Domu jego czynności wykonuje w zastępstwie pracownik wyznaczony przez Dyrektora (na podstawie pisemnego upoważnienia).

5. Dyrektor Domu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 11 – 15

6. Zmiany Regulaminu dokonuje Zarząd Powiatu w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

Nad przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu czuwają:

– Społeczność Domu;

– Pracownicy Domu;

– Dyrektor Domu.

Regulamin został uzgodniony z Wojewodą Podlaskim zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.03.2011r., znak pisma: PS.V.9421.3.1.2011.EF.